Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR volgt alle zaken die met school te maken hebben en geeft over een aantal onderwerpen advies of instemming. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over bijvoorbeeld de besteding van het geld, de benoeming van het personeel en de kwaliteit van het onderwijs. In de MR zitten drie ouders en drie leden van het schoolteam: Ouders mw. S. Hurenkamp, mw. G. Koopmans, mw. E. Stofbergen Schoolteam dhr. E. de Boer, dhr. I. Brentjens, mw. D. Jochems (secretaris)

Wilt u contact opnemen met de MR?

Bel of mail 055 533 25 44 / mr@praktijkschool-apeldoorn.nl

Vergaderingen van de MR zijn op school en openbaar. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De vergaderdata staan op de website.